Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego JulitaDyszkiewicz.pl pod adresem julitadyszkiewicz.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Julitę Dyszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Juliee Beauty Sp. z o.o. z siedzibą w Żółwinie, ul. Południowa 46, 05-807 Żółwin, NIP: 5342664125, za pośrednictwem Serwisu www.julitadyszkiewicz.pl którego jest Administratorem.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator – Juliee Beauty Sp. z o.o. z siedzibą w Żółwinie, ul. Południowa 46, 05-807 Żółwin, NIP: 5342664125, której dane widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Abonament – opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Baza danych – zbiór danych zapisanych gromadzonych zgodnie z zasadami przyjętymi dla systemu teleinformatycznego dedykowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych portalu.

Cennik – udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi będąca oznaczeniem każdego z kursu dostępnego na stronie Administratora.

Hasło – ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Login – indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Leanding Page – dedykowana, pierwsza strona na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny zwana dalej stroną lądującą.

Materiały – wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.

Okres Rozliczeniowy – okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Administratora Faktura VAT.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych odpłatnie.

Serwis – Serwis internetowy pod nazwą „JulitaDyszkiewicz.com” o tematyce związanej z kosmetyką, pielęgnacją i makijażem, za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi.

Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: www.julitadyszkiewicz.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu.

Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi – aplikacje i narzędzia udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wydawca – Julita Dyszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Juliee Beauty Sp. z o.o. z siedzibą w Żółwinie, ul. Południowa 46, 05-807 Żółwin, NIP: 5342664125, REGON: 525251299– zwana dalej Wydawcą

Zablokowanie dostępu do Usług – stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 5. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.

 

Rozdział II
Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.  Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 3. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.
 4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.

Rozdział III
Umowa

 1. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług:
 1. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika,
 2. odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji.
 1. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika Usług dostępnych na podstronie
 2. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy, chyba, że oferta stanowi inaczej.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty Rejestracji. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: biuro@julitadyszkiewicz.pl stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 ) wraz otrzymaną fakturą VAT, przy czym oświadczenie winno być nadane na adres Administratora.

Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 16 zdanie pierwsze, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

 1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust 16.

Rozdział IV
Rejestracja

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji oraz opłacenie Abonamentu.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie. Jest on udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Zamów”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.
 3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.
 4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;
 2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu, załączników do Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;
 3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie;
 4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 5. upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług w tym również usług bezpłatnych na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych;
 6. możliwością skorzystania z benefitów przysługujących członkom Klubu Profesjonalnych Księgowych, na zasadach określonych w regulaminie tego programu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 1. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego;
 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
 2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
 3. NIP;
 4. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
 3. Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.
 4. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Po zakończeniu procesu Rejestracji, maksymalnie w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Login i Hasło oraz link do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług świadczonych odpłatnie.
 6. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Loginu i Hasła na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Administratora Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 9. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.
 11. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział V
Abonament

 1. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu przez Użytkownika zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Jednostkowa kwota Abonamentu wraz z podatkiem VAT wraz z łączną kwotą obejmującą cały okres objęty Abonamentem są określone w Serwisie w zakładce „Zamawiam” i stanowi całość zobowiązań Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień ust. 41.
 3. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług płatnych, kwota Abonamentu pozostaje niezmienna przez cały okres wypowiedzenia.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 5. Abonament płatny jest przez płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tPay– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce.
 6. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres do korespondencji elektronicznej w procesie rejestracji.

Rozdział VI
Usługi

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia SLA na poziomie 98%. Administrator zastrzega sobie prawo do 2 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.
 4. Usługi świadczone odpłatnie obejmują dostęp do treści dostępnych w ramach materiałów dostępnych na stronie www.julitadyszkiewicz.com
 5. Usługi świadczone bezpłatnie są to materiały dostępne na stronie www.julitadyszkiewicz.com
 6. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

Rozdział VII
Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 1. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 8. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 9. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy żadnych usług prawnych i nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik korzysta z Materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 12. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział VIII
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w ust 77, będących przyczyną naruszenia.

Rozdział IX
Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@julitadyszkiewicz.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 3. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
 1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
 2. adres e-mail;
 3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
 4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 80 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 81. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 4. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 5. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa  w ust. 85, i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 6. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi winne być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 80. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag.

Rozdział X
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Sprawdź w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe https://julitadyszkiewicz.pl/polityka-prywatnosci/

Dodatkowe informacje

 1. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest w przypadku korzystania z Serwisu podawane przez Użytkownika w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 3. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 4. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział XI
Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

 1. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług płatnych, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 111 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 4. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem ust. 98a Regulaminu, Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r.

80a. Regulamin zastępuje również wszelkie wcześniejsze regulaminy dotyczące korzystania z Serwisu i ma zastosowanie do wszystkich umów na korzystanie z Serwisu zawartych przez Administratora z Użytkownikami. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie i na warunkach przewidzianych dla zmiany dotychczas obowiązujących względem Użytkowników regulaminów.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu o jego zmianach Użytkowników. Zmiana może być dokonana jedynie z ważnych przyczyn takich jak zmiany  ustawodawcze, zmiany praktyki stosowania prawa, rozwój technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu, wprowadzenie do oferty nowych Usług lub funkcjonalności. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności.
 4. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni, jak również wysłanie wiadomości o zmianie postanowień Regulaminu na adres e-mail Użytkownika wskazany przy rejestracji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych  przed wprowadzeniem zmian Regulaminu, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Zamówienia na złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 8. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 9. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 10. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem i załącznikami do niego mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 11. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.